1
پروژه پلکان موقت 8 پایه-مهر آفرین محمودیه

پروژه پلکان موقت 8 پایه-مهر آفرین  محمودیه:

 

 

دستورالعمل ها
داربست های سنتی همچنان حادثه می آفرینند  فرو ریختن داربست فلزی ساختمان بلندمرتبه...
دانلود کتاب داربست
دانلود Firfox